Titel

Privacy Policy

Knipsaloon Sandra hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Knipsaloon Sandra houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Knipsaloon Sandra zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de email of telefonisch.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door Knipsaloon Sandra verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

• Recepturen van kleur- en permanentbehandelingen.
• Prijzen van de behandelingen en de verkoop van producten.
• Bezoektijd, de tijd wanneer de laatste behandeling heeft plaats gevonden ivm .” het Retourtje Kapper ”(= een korting).
• De geboortedatum want wij hanteren verschillende kinderprijzen en een 65+ herenknipprijs.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• Laatste bezoektijd en de recepturen.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Knipsaloon Sandra de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geslacht
- Geboortedatum
Uw persoonsgegevens worden door Knipsaloon Sandra opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- De gegevens worden tot 2 jaar na het laatste bezoek aan de kapsalon bewaart.